اصول و فنون مذاکره

چگونه ارتباط برقرار مي کنيم؟، گوش دادن فعال: تفاوت عظیم میان شنیدن و گوش دادن،


نکات مهم فنبیان و تاثیر آن در مذاکره، مخاطب شناسی، چگونه سوال بپرسیم؟، چگونه جواب دهیم؟،


چگونه باید مذاکره را اداره کرد؟، آسيب شناسي رواني سازمان، افراد ، از چه جهاتي با يکديگر تفاوت دارند؟،


مقایسهی هوش منطقی و هوش هیجانی، انواع روشهای مذاکره، مذاکره اصولی، مذاکره غیر اصولی،


اصول چهار گانه ی مذاکره  ی اصولی ، مهارتهای مذاکره ، آشنايي بافرهنگها، انتخاب محل مذاكره، آراستگي ظاهر،


 رعايت ادب واحترام  (حريمها وحرمتها)، آشنايي با روانشناسي، زبان بدن