تصاویر آلبوم: «کارگاه فن بیان و سخنوری در دانشگاه ملی استرالیا- فروردین 1395»

کارگاه فن بیان و سخنوری در دانشگاه ملی استرالیا- فروردین 1395
همایش رایگان فن بیان و سخنوری.اهواز 95/5/5