تصاویر آلبوم: «دوره آموزشی فن بیان»

دوره آموزشی فن بیان برگزار شده در موسسه باران اندیشه