مهارت های زندگی

بر اساس  اعلام سازمان بهداشت جهانی


فهرست مطالب دوره:


1-  خودآگاهي 


2- اعتماد به نفس                                          


3 -  حل مساله


4-  تصمیم گیری موثر                           


5-  ارتباط بین فردی


 6-  ارتباط اجتماعی                              


7- تفکر خلاق


8-  تفکر نقاد                                        


 9--  مدیریت استرس


10  -  مديريت زمان