فن اداره جلسات و مخاطب شناسی

چگونه بايد جلسه را اداره كرد؟


افتتاح جلسه ،شرح مسأله يا موضوع،رهبري مذاكرات،خلاصه كردن مذاكرات.


چگونگی اداره  جلسه با افراد مختلف از جمله:


افراد پر حرف، افراد سريع الانتقال ، افراد پرت و پلا گو، افراد اهل مجادله،افراد يك دنده و سرسخت،افراد بي‌توجه به موضوع،


افراد ناراضي، افراد در اشتباه محض، افراد كسل و بي علاقه،افراد ساكت و بي حرف، افراد خجول- مردد.


 به کار بردن سوال، غرض از سوال کردن، راههای مخاطب شناسی ، برگزاری جلسه  " عملی"