اصول روانشناسی برای سرپرستان

تعریف روان شناسی ، شخصیت چیست؟، ذهن چیست ؟،


تفاوت های فردی در کار، نقش ارتباط در روان شناسی


شيوه هاي افزايش ارتباط خود با ديگران، نگرش شغلی، 


 خشنودی شغلی، فرسودگی شغلی، تمرینهای مختلف