اصول برقراری ارتباط موثر


گزیده ای از ویژگی های شخصیت سالم در خانواده ، سازمان و جامعه،تعریف و شناخت واژه ی "شخصیت "،


تعریف ارتباط ، ارتباط موثر و انواع ارتباط،نقش ادراک در ارتباطات با استفاده از روان شناسیشخصیت


و روان شناسی اجتماعی،پرورش مهارت های گوش دادن و نگاه کردن،تقویت تمرکزحواس،راههای از بین بردن استرس،


برنامه ریزی، راه های بالا بردن توانایی ها و ویژگی های شخصیتی،قابلیت های اساسی برای تحت تاثیر قرار دادن افراد،


موانع ارتباطی و راه های بر طرف کردن آن ها، نقشخلاقیت در ایجاد ارتباط با دیگران، راهكارهاي تقويت به كار گيري مهارت هاي ارتباطی،


عوامل اثر گذار بر نتیجه در هر نوع ارتباط، اهمیت "زبان تن" در ارتباط ، تمرین های گروهی در کلاس.