گزارش نویسی و آیین نگارش

تعریف گزارش ،انواع گزارش از لحاظ نحوه  ی ارائه، انواع گزارش از لحاظ هدف، راههای گرد آوری اطلاعات، طرز تهیه گزارش.


چهار اصل مهم در نوشتن: ساده  نویسی، کوتاه نویسی، درست نویسی ،صریح نویسی


چهار پرسش اساسی قبل از نوشتن: چرا بنویسم؟چه بنویسم؟چگونه بنویسم؟ برای چه کسی بنویسم؟


نشانه گذاری و تاثیر آن در گزارش نویسی و مکاتبات اداری ، نقش پاراگراف در گزارش نویسی و مکاتبات


اداری ،انواع نامه ، ارکان نامه های اداری، تمرین های مختلف نامه نگاری، نمایش فیلم با هدف نوشتن گزارش