اصول منشی گری و مسئولان دفاتر

منشی کیست؟نحوه ی ارتباط با ارباب رجوع ،انواع ارتباط،چگونه ارتباط موثر برقرار کنیم؟


حفظ اسرار واطلاعات، نح‍ـوه ی ثبــت و به روز  نگه داشتن اطلاعات ، روابط عمومی،


راز داری و سعه ی صدر، جسارت و اتكاء به نفس، استرس زدايي، آگاهي از مسائل روانشناسی