تصمیم گیری و مهارت حل مسأله

 يادگيري مراحل اساسي حل مساله به دست آوردن راه حل براي مشكلات سخت و معماهاي زندگي حل تعارض ها يادگيري مراحل تصميم گيری ،


انجام تصميم گيري هاي سخت ،تصميم گيري در مورد موضوعاتمهم زندگي ، شناخت عوامل موثر در تصميم گيري هاي شخصي،


تعريف مهارت حل مساله، بارش فکری،موانع شناختي حل مساله موثر، گام هاي حل مساله، مقابله هاي هيجان مدار ، مقابله های مساله مدار،


 انواع تصمیم گیری.


 


چهار گام برای تصمیم گیری:


 هوشمندی  - طراحی  - گزینش  -  اجرا