فن بیان و آیین سخنوری

تعریف ارتباط ، ارتباط موثر و ارتباط گفتاری، دانستن تفاوت های فردی، شناخت صامت ها و مصوتها


و چگونگی ادای آنها، پرورش مهارت های گوش دادن به منظور فهم بهتر مطالب فرستنده،


پرورش مهارت های نگاه کردن در جهت میل به گوش دادن مطالب فرستنده، تقویت تمرکز حواس ،


راه های تنفسصحیح به منظور بیان بهتر، تمرین بیان به صورت فردی ، تمرین بیان به صورت گروهی ،


تمرین بیان به صورت رو در رو به منظور از بین بردن شرم حضور در برابر دیگران، تمرین بیان در هنگام نشستن ،


ایستادن و راه رفتن و تفاوت آن ها با یکدیگر، ایراد سخنرانی در حضور دیگران.