تئاتر درمانی

مهارت همدلی
ایجاد ارتباط موثر به روش صحیح
راهی برای تمرین زندگی، بی آنکه به خاطر اشتباهات آن تنبیه شویم.
تخلیه ی روانی
راهی برای تلاقی دو دنیای درون و بیرون و شیوه ی متفاوت برای رسیدن به خلاقیت
اجرای نقش های مختلف به منظور چگونگی رفتاری که به آن عادت داشته و مورد پسند نبوده و در نهایت آنها را از خود دور کند و خویش را با رفتارهای جدید منطبق سازد.
و سرانجام اینکه، از راه تئاتر درمانی می توان گذشته، حال و آینده ی فرد را جستجو کرد و درهای بسته ی ذهن را گشود و راه درون محصور شده ی شخصیت – که نقش اصلی است – را یافت.