قابلیت ها و ظرفیت های خوزستان

  • 1394/6/21
صدای نعمت نعمتی بر روی فیلم قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خوزستان موسسه باران اندیشه، آمادگی خود را جهت صداگذاری فیلم‌های مستند، تیزرهای تب