جلسه اول آموزش فن بیان کودکان و نوجوانان در تاریخ 1396/7/4 در موسسه باران اندیشه برگزار شد.

  • 1396/7/6
 جلسه اول آموزش فن بیان کودکان و نوجوانان در تاریخ  1396/7/4  در موسسه باران اندیشه برگزار شد.