کارگاه آموزش تخصصی فن بیان

  • 1397/2/31
موسسه فرهنگی هنری باران اندیشه در اهواز برگزار می کند. کارگاه آموزش تخصصی فن بیان برای مدیران ، روانشناسان ، حقوق دانان، فرهنگیان